Maybank Kim Eng (MBKE) คืออะไร

Maybank Kim Eng (MBKE) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงินและการลงทุน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคาร Maybank ซึ่งมีฐานะเศรษฐกิจและความเชื่อถือที่สูงในตลาดทุน บริษัท Maybank Kim Eng มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างเป็นระบบและแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีความเป็นมาตรฐานสูง